Privacybeleid

door | apr 22, 2022

NLgroen neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door NLgroen. Deze gegevens zijn klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties. NLgroen gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien NLgroen uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren.

In dit privacybeleid zetten wij uiteen hoe NLgroen omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door NLgroen

NLgroen B.V. is gevestigd aan het Agro Business Park 1 te Wageningen en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 62813919.

Voor NLgroen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. NLgroen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan NLgroen verschaft of die wij anderszins over uw verkrijgen, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen uw contactgegevens en gegevens over uw bedrijf.

Doeleinden van de verwerking
De persoonsgegevens worden door NLgroen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om u te kunnen informeren over de activiteiten van NLgroen en de door NLgroen ten behoeve van u bedongen kortingen en andere voordelen;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • voor het nakomen van de afspraken tussen NLgroen en onze partners;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van NLgroen (zoals onderzoek welke producten/diensten populair/succesvol zijn);
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van NLgroen;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • voor eventuele geschilbeslechting.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen;
 • de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van NLgroen of van een derde.

Verplichte verstrekking persoonsgegevens
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat NLgroen niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners
NLgroen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking of NLgroen wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Beveiliging van persoonsgegevens

NLgroen zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk en maximaal voor een termijn van 5 jaar bewaard.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door NLgroen verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van NLgroen en soortgelijke (‘direct marketing’) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan NLgroen om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat NLgroen de verwerking van de gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
(1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien NLgroen de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan NLgroen verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Wijzigingen
NLgroen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop NLgroen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met de NLgroen helpdesk: 085 – 44 44 182. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen: NLgroen, t.a.v., Postbus 7003, 6700 CA Wageningen. Tot slot zijn wij per e-mail bereikbaar op: info@nlgroen.com

Addendum
Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw verzoeken. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld.