Aanvullende voorwaarden Energie van boeren

Aanvullende voorwaarden:

1. Producent zal een Machtigingsformulier ondertekenen en aldus CertiQ opdracht geven om de door middel van zijn Elektrische Installatie gegenereerde GvO’s bij te schrijven op het handelsaccount van Energie van Boeren.

2. Door ondertekening van deze Overeenkomst verleent Producent voorts zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Energie van Boeren om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst voormelde GVO’s te verkopen en te leveren aan derden (in Nederland en andere EU-landen).

3. Producent zal op eerste verzoek van Energie van Boeren zijn medewerking (zulks in de meest ruime zin van het woord) verlenen aan accreditatie van zijn of haar Elektrische Installatie (o.m. door het aanleveren van documenten en informatie betreffende de Elektrische Installatie).

4. Producent waarborgt de continuïteit van de Elektrische Installatie en is verantwoordelijk voor al het geplande en ongeplande onderhoud van en aan de Elektrische Installatie.

5. Op deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

6. Geschillen voortvloeiende uit deze Overeenkomst dan wel verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, zullen Producent en Energie van Boeren in eerste instantie trachten in goed onderling overleg op te lossen. Mochten Partijen, of één van beide Partijen, van mening zijn dat een oplossing in goed onderling overleg niet tot de mogelijkheden behoort, zal het geschil bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch

7. De nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig of vernietigd is. In plaats van de nietige of vernietigde bepaling zullen Partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van Partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

8. Wijzigingen in deze Overeenkomst of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn enkel van kracht indien Partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

9. Partijen zijn zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partij niet bevoegd rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst aan derden over te dragen. De andere Partij zal deze goedkeuring behoudens zwaarwegende redenen niet onthouden.

10. In de gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet zullen Partijen in goed onderling overleg een passende regeling overeenkomen die de bedoeling van Partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11. Genoemde bedragen en prijzen zijn altijd exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12. Deze Overeenkomst impliceert geen enkele vennootschapsrechtelijke verhouding tussen Partijen, dan wel een joint venture. Partijen zijn derhalve niet bevoegd om de andere Partij in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen dan wel overeenkomsten namens de andere Partij aan te gaan.